ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ И МОБИЛНИ АПЛИКАЦИИ HAIKUSUSHI.BG

 

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „КИК ПРОДЖЕКТС” OOД услуги посредством уебсайтa HAIKUSUSHI.BG („Общите условия”) и урежда отношенията между „КИК ПРОДЖЕКТС” OOД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта и мобилната апликация HAIKUSUSHI.BG услуги.

 

І. ДЕФИНИЦИИ

 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „КИК ПРОДЖЕКТС” OOД (наричано по-долу „КИК ПРОДЖЕКТС”) е търговско дружество, ЕИК 202611273, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул. Духовно Възраждане 22, и адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Лозенец, ул. Свети Теодосий Търновски 60  тел. +359 888 800082, e-mail: info@haikusushi.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: http://haikusushi.bg/.

1.2. HAIKUSUSHI.BG (http://HAIKUSUSHI.BG) е уебсайт (портал) – виртуален магазин, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят услуги, описани в настоящите Общи условия.

1.3. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта HAIKUSUSHI.BG услуги.

1.4. „Потребителски профил” е обособена част в HAIKUSUSHI.BG, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от „КИК ПРОДЖЕКТС”, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  да има достъп до личния си профил, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

1.5. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в HAIKUSUSHI.BG.

1.6. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.7. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.8. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.9. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.10. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

2.1. „КИК ПРОДЖЕКТС” чрез уебсайта HAIKUSUSHI.BG предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на уебсайта HAIKUSUSHI.BG се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до:

достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на информационни ресурси, разглеждане на снимки, разглеждане на асортимент-меню, достъпни посредством Уебсайта HAIKUSUSHI.BG – забавни публикации, както и друго съдържание, публикувано на Уебсайта HAIKUSUSHI.BG;

услугите „Търсене”, свързани с получаване на достъп до и възможност за автоматизирано търсене на данни, структурирани съгласно различни предварително определени критерии или посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ключови думи;

 

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта HAIKUSUSHI.BG е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до:

услугата “Поръчки за доставки”, както и “Поръчки за взимане на място” състояща се в предоставяне на куриерски услуги и доставка на адрес, както и поръчката на стоки които да бъдат взети лично от клиента на място от някое от заведенията на „КИК ПРОДЖЕКТС”.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта HAIKUSUSHI.BG („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта HAIKUSUSHI.BG („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://haikusushi.bg  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата

3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на „КИК ПРОДЖЕКТС” OOД и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, „КИК ПРОДЖЕКТС” има право да откаже регистрацията.

3.3.3 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, „КИК ПРОДЖЕКТС” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

 

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. „КИК ПРОДЖЕКТС” не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата и да уведомява незабавно „КИК ПРОДЖЕКТС” в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

6.1. При нужда и по свое желание, „КИК ПРОДЖЕКТС” може да изиска услуги от други юридически или физически лица, за които услуги „КИК ПРОДЖЕКТС” може да предостави лични данни на потребителите според нуждите на бизнеса. С приемането на тези условия потребителите се съгласяват с предоставянето на необходимата информация към 3-ти лица, както и освобождават „КИК ПРОДЖЕКТС” от отговорност за действията на същите трети лица.

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от „КИК ПРОДЖЕКТС”  Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез HAIKUSUSHI.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „КИК ПРОДЖЕКТС”.

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от „КИК ПРОДЖЕКТС” Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или прекрати регистрацията си на Уебсайта HAIKUSUSHI.BG, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а „КИК ПРОДЖЕКТС” спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „КИК ПРОДЖЕКТС”

 

8.1. „КИК ПРОДЖЕКТС” се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.2. „КИК ПРОДЖЕКТС” има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително чрез услугата „Електронна пощенска кутия”, с цел да предложи информация и реклами относно свои стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от „КИК ПРОДЖЕКТС”.

8.11. „КИК ПРОДЖЕКТС”си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта HAIKUSUSHI.BG, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на интернет страницата.

 

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

9.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на „КИК ПРОДЖЕКТС”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е „КИК ПРОДЖЕКТС” или друг ПОТРЕБИТЕЛ.

 

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

10.1. „КИК ПРОДЖЕКТС”не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „КИК ПРОДЖЕКТС”, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на „КИК ПРОДЖЕКТС”.

10.2. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта HAIKUSUSHI.BG, които могат да възникнат независимо от положената от страна на „КИК ПРОДЖЕКТС” грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от „КИК ПРОДЖЕКТС” за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 

ХІ. ПРАВА НА „КИК ПРОДЖЕКТС” В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 

11.1. „КИК ПРОДЖЕКТС” има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на „КИК ПРОДЖЕКТС” ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава настоящите Общи условия. В тези случаи „КИК ПРОДЖЕКТС” има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

 

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

12.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

    а/ преустановяване на дейността на „КИК ПРОДЖЕКТС” или прекратяване на поддържането на Уебсайта HAIKUSUSHI.BG;

    б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

    в/ други предвидени в закона случаи.

 

ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

13.1. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

13.2. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

 

Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на „КИК ПРОДЖЕКТС” ООД на 25.02.2015 г. и  влизат в сила от 25.02.2015 г.